THÔNG BÁO MỚI
Thời Khoá Biểu từ 12/11/2018 đến 18/11/2018
Cập nhật ngày: 12/11/2018
THỜI KHÓA BIỂU TỪ 12/11/2018 -18/11/2018
 
THU NGAY LOP GIO MON TEN GV HT
3 13/11/2018 K14C 18h15 CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ Ths.VỊ P1E-HPHÚ
3 13/11/2018 K13C 18h15 CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ Ths.VỊ P1E-HPHÚ
3 13/11/2018 QL13C 18h15 CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ Ths.VỊ P1E-HPHÚ
5 15/11/2018 K14C 18h15 CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ Ths.VỊ P1E-HPHÚ
5 15/11/2018 K13C 18h15 CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ Ths.VỊ P1E-HPHÚ
5 15/11/2018 QL13C 18h15 CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ Ths.VỊ P1E-HPHÚ
Các tin khác