THÔNG BÁO MỚI
Thời Khoá Biểu từ 16/07/2018 đến 22/07/2018
Cập nhật ngày: 15/07/2018
THỜI KHÓA BIỂU TỪ 16/07/2018 - 22/07/2018
 
THU NGAY LOP GIO MON TEN GV HT
2 16/07/2018 K14C 18h15 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2 Ths.VỊ P1E-HPHÚ
2 16/07/2018 K13C 18h15 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2 Ths.VỊ P1E-HPHÚ
2 16/07/2018 QL13C 18h15 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2 Ths.VỊ P1E-HPHÚ
4 18/07/2018 K14C 18h15 THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP C.TUYỀN P1E-HPHÚ
4 18/07/2018 K13C 18h15 THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP C.TUYỀN P1E-HPHÚ
4 18/07/2018 QL13C 18h15 THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP C.TUYỀN P1E-HPHÚ
6 20/07/2018 K14C 18h15 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2 Ths.VỊ P1E-HPHÚ
6 20/07/2018 K13C 18h15 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2 Ths.VỊ P1E-HPHÚ
6 20/07/2018 QL13C 18h15 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2 Ths.VỊ P1E-HPHÚ
Các tin khác