THÔNG BÁO MỚI
Thời Khoá Biểu từ 18/06/2018 đến 24/06/2018
Cập nhật ngày: 17/06/2018
THỜI KHÓA BIỂU TỪ 18/06/2018 - 24/06/2018
 
THU NGAY LOP GIO MON TEN GV HT
2 18/06/2018 K14C 18h15 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2 Ths.VỊ P2D-HPHÚ
2 18/06/2018 K13C 18h15 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2 Ths.VỊ P2D-HPHÚ
2 18/06/2018 QL13C 18h15 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2 Ths.VỊ P2D-HPHÚ
4 20/06/2018 K14C 18h15 THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP C.TUYỀN P2D-HPHÚ
4 20/06/2018 K13C 18h15 THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP C.TUYỀN P2D-HPHÚ
4 20/06/2018 QL13C 18h15 THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP C.TUYỀN P2D-HPHÚ
5 21/06/2018 K14C 18h30 THI LÝ THUYẾT KẾ TOÁN GT: P2D-HPHÚ
6 22/06/2018 K14C 18h15 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2 Ths.VỊ P2D-HPHÚ
6 22/06/2018 K13C 18h15 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2 Ths.VỊ P2D-HPHÚ
6 22/06/2018 QL13C 18h15 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2 Ths.VỊ P2D-HPHÚ
Các tin khác