THÔNG BÁO MỚI
Thời Khoá Biểu từ 23/04/2018 đến 29/04/2018
Cập nhật ngày: 22/04/2018
THỜI KHÓA BIỂU TỪ 23/04/2018 - 29/04/2018
 
THU NGAY LOP GIO MON TEN GV HT
2 23/04/2018 K13C 18h30 TIN HỌC C.THÙY P2D-HPHÚ
2 23/04/2018 QL13C 18h30 TIN HỌC C.THÙY P2D-HPHÚ
2 23/04/2018 K14C 18h30 TIN HỌC C.THÙY P2D-HPHÚ
5 26/04/2018 K13C 18h30 KT.TIN HỌC C.THÙY P2D-HPHÚ
5 26/04/2018 QL13C 18h30 KT.TIN HỌC C.THÙY P2D-HPHÚ
5 26/04/2018 K14C 18h30 KT.TIN HỌC C.THÙY P2D-HPHÚ
6 27/04/2018 K13C 18h30 THI TIN HỌC C.THÙY P2D-HPHÚ
6 27/04/2018 QL13C 18h30 THI TIN HỌC C.THÙY P2D-HPHÚ
6 27/04/2018 K14C 18h30 THI TIN HỌC C.THÙY P2D-HPHÚ
Các tin khác