THÔNG BÁO MỚI
Thời Khoá Biểu từ 17/09/2018 đến 23/09/2018
Cập nhật ngày: 16/09/2018
THỜI KHÓA BIỂU TỪ 17/09/2018 -23/09/2018
 
THU NGAY LOP GIO MON TEN GV HT
2 17/09/2018 K14C 18h15  PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KD Ths.VỊ P1E-HPHÚ
2 17/09/2018 K13C 18h15  PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KD Ths.VỊ P1E-HPHÚ
2 17/09/2018 QL13C 18h15 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KD Ths.VỊ P1E-HPHÚ
3 18/09/2018 K14C 18h15  PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KD Ths.VỊ P1E-HPHÚ
3 18/09/2018 K13C 18h15  PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KD Ths.VỊ P1E-HPHÚ
3 18/09/2018 QL13C 18h15 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KD Ths.VỊ P1E-HPHÚ
4 19/09/2018 HỆ CS
(K13C,QL13C)
18h15 THI TOÁN_TN GT: P1E-HPHÚ
5 20/09/2018 K14C 18h15 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ths.VỊ P1E-HPHÚ
5 20/09/2018 K13C 18h15 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ths.VỊ P1E-HPHÚ
5 20/09/2018 QL13C 18h15 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ths.VỊ P1E-HPHÚ
Các tin khác