THÔNG BÁO MỚI
Thời Khoá Biểu từ 13/08/2018 đến 19/08/2018
Cập nhật ngày: 12/08/2018
THỜI KHÓA BIỂU TỪ 13/08/2018 - 19/08/2018
 
THU NGAY LOP GIO MON TEN GV HT
2 13/08/2018 K14C 18h15 THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP C.TUYỀN P1E-HPHÚ
2 13/08/2018 K13C 18h15 THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP C.TUYỀN P1E-HPHÚ
2 13/08/2018 QL13C 18h15 THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP C.TUYỀN P1E-HPHÚ
3 14/08/2018 HỆ CS
(K13C,QL13C)
  ÔN TẬP VH    
4 15/08/2018 K14C 18h15 THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP C.TUYỀN P1E-HPHÚ
4 15/08/2018 K13C 18h15 THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP C.TUYỀN P1E-HPHÚ
4 15/08/2018 QL13C 18h15 THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP C.TUYỀN P1E-HPHÚ
5 16/08/2018 HỆ CS
(K13C,QL13C)
  ÔN TẬP VH    
6 17/08/2018 K14C 18h15 THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP C.TUYỀN P1E-HPHÚ
6 17/08/2018 K13C 18h15 THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP C.TUYỀN P1E-HPHÚ
6 17/08/2018 QL13C 18h15 THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP C.TUYỀN P1E-HPHÚ
7 18/08/2018 HỆ CS
(K13C,QL13C)
  ÔN TẬP VH    
Các tin khác