THÔNG BÁO MỚI
Thời Khoá Biểu từ 19/03/2018 đến 25/03/2018
Cập nhật ngày: 18/03/2018
THỜI KHÓA BIỂU TỪ 19/03/2018 - 25/03/2018
 
THU NGAY LOP GIO MON TEN GV HT
3 20/03/18 K13C 18h15 TIN HỌC C.THÙY P2D-HPHÚ
3 20/03/18 QL13C 18h15 TIN HỌC C.THÙY P2D-HPHÚ
3 20/03/18 K14C 18h15 TIN HỌC C.THÙY P2D-HPHÚ
5 22/03/18 K13C 18h15 LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH Ths.VỊ P1E-HPHÚ
5 22/03/18 QL13C 18h15 LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH Ths.VỊ P1E-HPHÚ
5 22/03/18 K14C 18h15 LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH Ths.VỊ P1E-HPHÚ
6 23/03/18 K13C 18h15 TIN HỌC C.THÙY P2D-HPHÚ
6 23/03/18 QL13C 18h15 TIN HỌC C.THÙY P2D-HPHÚ
6 23/03/18 K14C 18h15 TIN HỌC C.THÙY P2D-HPHÚ
Các tin khác