THÔNG BÁO MỚI
Thời Khoá Biểu từ 15/10/2018 đến 21/10/2018
Cập nhật ngày: 15/10/2018
THỜI KHÓA BIỂU TỪ 15/10/2018 -21/10/2018
 
THU NGAY LOP GIO MON TEN GV HT
2 15/10/2018 K14C 18h15 CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ Ths.VỊ P1E-HPHÚ
2 15/10/2018 K13C 18h15 CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ Ths.VỊ P1E-HPHÚ
2 15/10/2018 QL13C 18h15 CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ Ths.VỊ P1E-HPHÚ
4 17/10/2018 K14C 18h15 CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ Ths.VỊ P1E-HPHÚ
4 17/10/2018 K13C 18h15 CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ Ths.VỊ P1E-HPHÚ
4 17/10/2018 QL13C 18h15 CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ Ths.VỊ P1E-HPHÚ
5 18/10/2018 K14C 18h15 LUẬT KINH TẾ Ths.VỊ P1E-HPHÚ
5 18/10/2018 K13C 18h15 LUẬT KINH TẾ Ths.VỊ P1E-HPHÚ
5 18/10/2018 QL13C 18h15 LUẬT KINH TẾ Ths.VỊ P1E-HPHÚ
Các tin khác