THÔNG BÁO MỚI
Thời Khoá Biểu từ 11/12/2017 đến 17/12/2017
Cập nhật ngày: 10/12/2017
THỜI KHÓA BIỂU TỪ 11/12/2017 - 17/12/2017
 
THU NGAY LOP GIO MON TEN GV HT
2 11/12/17 K13C 18h15 KỸ NĂNG GIAO TIẾP Ths.VỊ P1E-HPHÚ
2 11/12/17 QL13C 18h15 KỸ NĂNG GIAO TIẾP Ths.VỊ P1E-HPHÚ
3 12/12/17 K13C 18h15 MARKETING C.VÂN P2D-HPHÚ
3 12/12/17 QL13C 18h15 MARKETING C.VÂN P2D-HPHÚ
4 13/12/17 K13C 18h15 KỸ NĂNG GIAO TIẾP Ths.VỊ P1E-HPHÚ
4 13/12/17 QL13C 18h15 KỸ NĂNG GIAO TIẾP Ths.VỊ P1E-HPHÚ
5 14/12/17 K13C 18h15 MARKETING C.VÂN P2D-HPHÚ
5 14/12/17 QL13C 18h15 MARKETING C.VÂN P2D-HPHÚ
Các tin khác