THÔNG BÁO MỚI
Thời Khoá Biểu từ 15/01/2018 đến 21/01/2018
Cập nhật ngày: 14/01/2018
THỜI KHÓA BIỂU TỪ 15/01/2018 - 21/01/2018
 
THU NGAY LOP GIO MON TEN GV HT
2 15/01/18 K13C 18h15 ANH VĂN 2 C.LOAN P2D-HPHÚ
2 15/01/18 QL13C 18h15 ANH VĂN 2 C.LOAN P2D-HPHÚ
2 15/01/18 K14C 18h15 KỸ NĂNG GIAO TIẾP Ths.VỊ P1E-HPHÚ
4 17/01/18 K13C 18h15 ANH VĂN 2 C.LOAN P2D-HPHÚ
4 17/01/18 QL13C 18h15 ANH VĂN 2 C.LOAN P2D-HPHÚ
4 17/01/18 K14C 18h15 KỸ NĂNG GIAO TIẾP Ths.VỊ P1E-HPHÚ
6 19/01/18 K13C 18h15 LÝ THUYẾT THỐNG KÊ C.TUYỀN P2D-HPHÚ
6 19/01/18 QL13C 18h15 LÝ THUYẾT THỐNG KÊ C.TUYỀN P2D-HPHÚ
6 19/01/18 K14C 18h15 LÝ THUYẾT THỐNG KÊ C.TUYỀN P2D-HPHÚ
CN 21/01/18 THI TN_TCCN  7h30 THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP GT: P2D-HPHÚ
CN 21/01/18 THI TN_TCCN  13h30 LÝ THUYẾT TỔNG HỢP, CHÍNH TRỊ GT: P2D-HPHÚ
Các tin khác