THÔNG BÁO MỚI
Thời Khoá Biểu từ 10/12/2018 đến 16/12/2018
Cập nhật ngày: 09/12/2018
THỜI KHÓA BIỂU TỪ 10/12/2018 -16/12/2018
 
THU NGAY LOP GIO MON TEN GV HT
2 10/12/2018 K14C 18h15 ANH VĂN 1 C.ÁNH P1E-HPHÚ
4 12/12/2018 K14C 18h15 ANH VĂN 1 C.ÁNH P1E-HPHÚ
5 13/12/2018 K14C 18h15 THI VĂN THƯ LƯU TRỮ GT: P1E-HPHÚ
5 13/12/2018 K13C 18h15 THI VĂN THƯ LƯU TRỮ GT: P1E-HPHÚ
5 13/12/2018 QL13C 18h15 THI VĂN THƯ LƯU TRỮ GT: P1E-HPHÚ
Các tin khác