THÔNG BÁO MỚI
LỊCH HỌC LỚP LT ĐẠI HỌC CỬU LONG 29/05/2017 - 04/06/2017
Cập nhật ngày: 29/05/2017
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 
 
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 3
(Hệ liên thông - Tại Trường Trung cấp BN Cần Thơ)
Tuần 3: từ 29/05/2017 đến 04/06/2017
HỌC KỲ 1: NGÀNH KẾ TOÁN
 
 
 
THỨ
MÔN
PHÒNG HỌC
THỜI GIAN
GHI CHÚ
2
Nguyên lý kế toán
TS. Nguyễn Minh Tiến
 
 
18:00 - 20:30
Phòng học máy chiếu
3
 
 
 
 
4
Toán cao cấp
ThS. Lê Hoài Nhân
 
18:00 - 20:30
Phòng học máy chiếu
5
 
 
17:45 - 20:45
Tối
6
 
 
17:45 - 20:45
Tối
7
Toán cao cấp
ThS. Lê Hoài Nhân
 
18:00 - 20:30
Phòng học máy chiếu
CN
Xác suất thống kê
ThS. Lê Hoài Nhân
 
 
13:00 - 17:30
Phòng học máy chiếu
Ghi Chú:
Vĩnh Long, ngày 27 tháng 5 năm 2017
 Thầy Tiến: 0918822925
 Thầy Nhân: 0911610370
TRƯỞNG KHOA
 
 
 
 
 
 
- Thầy Vị: 0913817802
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Tiến Thủ
 
Các tin khác