THÔNG BÁO MỚI
3 công khai
Cập nhật ngày: 01/03/2014
          SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TPCT                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH NGHỆ CẦN THƠ                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
    Thực hiện nội dung công văn số 9535/BGDĐT-KHTC ngày 27/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai với cơ  sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định tại thông tư số 09/TT-BGDĐT.

   Trường Trung Cấp Bách Nghệ Cần Thơ báo cáo cụ thể như sau :

1.  Công khai mức thu học phí, các khoản thu khác năm học 2014 - 2015

* Mức thu học phí

     - Đối với học sinh chưa tốt nghiệp THPT:

     + Năm thứ I:                                     3.200.000đ/năm.

     + Năm thứ II: Học phí theo các lớp chuyên ngành

     - Đối với học sinh đã tốt nghiệp THPT:

     + Ngành Kế toán:                              3.200.000đ/năm.

     + Ngành Tin học:                               3.200.000đ/năm.

     + Ngành Luật:                                   3.200.000đ/năm.

     + Ngành Du lịch :                              3.200.000đ/năm.

     + Ngành Quản trị kinh doanh:            3.200.000đ/năm.

     + Ngành Tài chính ngân hàng:            3.200.000đ/năm.

Phí thi TN : 150.000đ/Môn (Bao gồm : Ôn Tập 15 tiết + thi TN)

Phí thi lại lần 2:  50.000đ/môn

Học lại lần 2 : 60.000đ / 15 tiết

* Các khoản thu khác:

     + BHYT: (Bắt buộc) :Thu theo qui định của BH

     + BHTN:  Thu theo qui định của BH

2. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

        + Công khai cơ sở vật chất xem chi tiết

        + Công khai đội ngũ giáo viên đang cập nhật

3. Công khai cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, năm học  2013 - 2014 xem chi tiết

 

 

Các tin khác