Đào Tạo
DAO TAO LOP NGAN NGAY
Cập nhật ngày: 10/12/2013

         SÔÛ GD - ÑT TP. CAÀN THÔ                   COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRÖÔØNG TRUNG CAÁP BAÙCH NGHEÄ                             Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

                     CAÀN THÔ                                                                               

               Soá:  25_11  /TBCS-TBN                                              Caàn Thô, ngaøy 25.  thaùng 11 naêm 2013

                                                       

                                    THOÂNG BAÙO CHIEÂU SINH

 

Tröôøng Trung Caáp Baùch Ngheä Caàn Thô môû caùc lp ñaøo taïo theo chuyeân đề:

1. Nghieäp vuï leã taân

2. Nghieäp vuï buoàn

3. Nghieäp vuï baøn

4. Quaûn trò doanh nghieäp (nhaø haøng, khaùch saïn)

5. Khai baùo thueá

6. Kyõ naêng giao tieáp

A. THÔØI GIAN VAØ LÒCH HOÏC

- Thöôøng xuyeân môû nhieàu lôùp ñeå hoïc vieân deã löïa choïn

- Lòch hoïc töï choïn

- Kieán thöùc ñöôïc tröôøng baûo löu ôû nhöõng baäc hoïc cao hôn.

- Giaùo vieân tay ngheà cao, nhieàu kinh nghieäm thöïc teá…

- Döï kieán khai giaûng vaøo ngaøy 09 haèng thaùng

B. ÑOÁI TÖÔÏNG

Taát caû hoïc sinh, sinh vieân vaø  caùc ñoái töôïng quan taâm ngaønh ngheà

C. CHÖÙNG NHAÄN SAU KHI HOAØN THAØNH KHOÙA HOÏC

Sau khoùa hoïc hoïc vieân hoïc taäp ñaït yeâu caàu Ñöôïc caáp Chöùng nhaän hoaøn thaønh khoaù hoïc.

D. THÔØI GIAN GHI DANH

Nhaän hoïc vieân haèng ngaøy

+  Saùng: 7h30 ñeán 11h00

+  Chieàu: 13h30 ñeán 17h00

+  Toái 17h00 ñeán 20h00

E.    LIEÂN HEÄ ÑAÊNG KYÙ HOÏC TAÏI

-         Cô sôû 1: Soá 93/4 Traàn Höng Ñaïo – P. An Phuù – Q. Ninh Kieàu – TPCT.

Ñieän thoaïi: 07103.834217  -  07102.221409

-         Cô sôû 2: Soá D28 Khu ñoâ thò môùi Höng Phuù – P. Thöôøng Thaïnh – Q.  Caùi Raêng - TPCT

     Ñieän thoaïi: 07106.522644     

                                                                     Hieäu Tröôûng

                                                                                                              Đã Ký

                                                                     Trần Hữu Vị

                                                                                                               

 

Các tin khác