Đào Tạo
Ngành Quản trị
Cập nhật ngày: 11/12/2013

A. Môn chung: 435 tiết

1. Chính trị

2. Tin học căn bản

3. Tiếng Anh

4. Giáo dục pháp luật

5. Thể dục

6. Giáo dục quốc phòng

B. Môn cơ sở: 585 tiết

1. Kinh tế học đại cương

2. Quản trị học đại cương

3. Quản trị hành chính văn phòng và soạn thảo văn bản

4. Lý thuyết kế toán

5. Lý thuyết thống kê

6.Luật kinh tế

7. Tài chính - tiền tệ

8. Marketing căn bản

9. Quản trị nguồn nhân lực

10. Anh văn chuyên ngành

11. Tiếng việt thực hành

12. Tài chính doanh nghiệp

13. Tin học văn phòng

C. Môn chuyên môn: 465 tiết

1. Quản trị doanh nghiệp

2. Nghiên cứu marketing

3. Thanh toán quốc tế

4. Quản trị chất lượng

5. Thuế

6. Thị trường chứng khoán

7. Thương mại điện tử

8. Quản trị bán hàng

9. Quan hệ công chúng

10. Phân tích hoạt động kinh doanh

D. Thực tập tốt nghiệp: 8 tuần

Các tin khác