Đào Tạo
Ngành Kế toán
Cập nhật ngày: 11/12/2013
Chương trình đào tạo ngành kế toán :
A. Học phần môn chung:   495 tiết               
1. Chính trị
2. Giáo dục quốc phòng
3. Giáo dục pháp luật
4.Tin học
5. Thể dục
6. Ngoại ngữ
7. Thực hành GDQP
B. Môn học cơ sở: 435 tiết
1. Kinh tế chính trị
2. Luật kinh tế
3. Soạn thảo văn bản
4. Kinh tế quốc tế
5. Kinh tế vi mô
6. Lý thuyết Tiền tệ - Tín dụng
7. Lý thuyết tài chính
8. Lý thuyết Hạch toán kế toán
9. Lý thuyết thống kê
10. Marketing
11. Hạch toán kế toán trên máy tính
12 Kỹ năng giao tiếp
13. Anh văn chuyên ngành.
C. Môn chuyên ngành kế toán doanh nghiệp  555 tiết
1. Quản trị doanh nghiệp
2. Thống kê doanh nghiệp
3. Tài chính doanh nghiệp
4. Kế toán doanh nghiệp thương mại dịch vụ
5. Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp thương mại dịch vụ
6. Kiểm toán hoặc Thực hành sổ sách
7. Thực hành kế toán trên máy tính
D. Thực tập tốt nghiệp: (8 tuần)
Các tin khác