Đào Tạo
Ngành Tài chính_ ngân hàng
Cập nhật ngày: 11/12/2013

A. Môn chung: 435 tiết

1. Chính trị

2. Tin học căn bản

3. Tiếng Anh

4. Giáo dục pháp luật

5. Thể dục

6. Giáo dục quốc phòng

B. Môn cơ sở: 585 tiết

1. Kỹ năng giao tiếp

2. Quản trị học đại cương

3. Quản trị hành chính văn phòng và soạn thảo văn bản

4. Lý thuyết kế toán

5. Lý thuyết thống kê

6. Luật kinh tế

7. Tài chính - tiền tề

8. Marketing cơ bản

9. Quản trị nguồn nhân lực

10. Anh văn chuyên ngành

11 Tài chính doanh nghiệp

12. Tin học ứng dụng

C. Môn chuyên môn: 465 tiết

1. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

2. Thẩm định tính dụng

3. Thị trường chứng khoán

4. Kế toán doanh nghiệp

5. Thanh toán quốc tê

6. Kế toán ngân hàng

7. Phân tích báo cáo tài chính

D. Thực tập tốt nghiệp: 08 tuần

Các tin khác