Đào Tạo
Ngành Du lịch
Cập nhật ngày: 11/12/2013

Chương trình đào tạo của ngành hướng dẫn du lịch

A. Học phần môn chung: 435 t

B. Các học phần cơ sở ngành: 525 t

1. Tổng quan du lịch

2. Marketing du lịch

3. Tâm lý du lịch

4. Kỹ năng giao tiếp

C. Các học phần môn cơ sở chuyên ngành:525 t

1. Địa lý và tài nguyên du lịch

2. Lịch sử văn hóa Việt Nam và thế giới

3. Nghiệp vụ Hướng dẫn

4. Nghiệp vụ thanh toán

5. Ngoại ngữ chuyên ngành

6. Kỹ năng giao tiếp

D. Các học phần môn chuyên ngành: 525 DVHT

1. Xây dựng chương trình du lịch

2. Thuyết minh du lịch

3. Tổ chức hoạt động hướng dẫn du lịch

4. Hướng dẫn du lịch tại điểm

5. Hướng dẫn du lịch theo tour

6. Tổ chức nghiệp vụ nhà hàng

7. Tổ chức nghiệp vụ lưu trú

8. Kỹ năng hộ trợ

10. Quản trị khách sạn du lịch

E. Thực tập tốt nghiệp: ( 8 tuần )

Các tin khác