Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Cập nhật ngày: 02/01/2014

Giới thiệu cơ cấu tổ chức

        
 IHội đồng quản trị: Bà Phạm Thị Ngọc Ánh
 Chủ tịch HĐQT Theo QĐ 531/2004/QĐ_UBND TPCT
 ngày 06/02/2004
                                               
 
II. Ban Giám Hiệu:  Trần Hữu Vị
Hiệu Trưởng Theo QĐ 211/2004/QĐ_UBND TPCT
ngày 06/02/2004
III. Hội đồng khoa học: Trần Hữu Vị, Nguyễn Duy, Nguyễn Ngọc Bảo Vân, Võ Thanh Dũng,
Phạm Thị Ngọc Ánh, Trần Phạm Xuân Hào, Trần ngọc phi Khanh
 
 
IV. Các Phòng ban:
Phòng Tổ chức-Hành chính
Phòng Kế toán tài vụ
Phòng Đào tạo 
Phòng Công tác học sinh
Phòng Kỹ thuật thiết bị
Ban tuyển sinh
Ban thanh tra
V. Các khoa 
Khoa kinh tế
 * Kế toán
 * Quản trị
 * Tài chính ngân hàng
Khoa tin học
Khoa luật
Khoa du lịch
Khoa cơ khí
Khoa điện
Các tin khác